benchmarking_word

Benchmarking

Benchmarking (uporedna procjena)

Benchmarking je način otkrivanja onoga što je najbolje ostvariti u određenoj kompaniji, poređenjem sa konkurencijom ili sa primjerima dobre prakse drugih grana industrije. Najpribližniji prevod benchmarkinga bi bio poređenje ili uporedna analiza gdje se mjerenje performansi radi na osnovu specifičnog unaprijed utvrđenog indikatora.

Benchmark, je dakle instrument za analizu koji će našem ekspertu za Benchmarking omogućiti da uporedi vašu kompaniju sa drugim konkurentima. Pri tom on može da pravi i poređenje sa praksom kompanije u nekoj drugoj djelatnosti.

Dakle, jedna kompanija se poredi sa drugom na osnovu indikatora: trošak po jedinici mjere, prihod po zaposlenom, gubitak/km mreže ili šta god želite da unaprijedite.


Vrste benchmarkinga
bench
 
  • interni
  • konkurentni,
  • strategijski

Kao što smo već napomenuli, benchmarking je tehnika u kojoj će naš ekspert na osnovu postojećih podataka i određenih pokazatelja kompanije, procijeniti njene performanse u odnosu na one najbolje kompanije u klasi, izvršiti analizu kako su te kompanije postigle svoje performanse i iskoristiti te informacije u cilju poboljšanja performansi vaše kompanije.

Na osnovu prijedloga i zaključaka eksperta za benchmarking, daljnom analizom treba da se bave zaposleni na izvršnim funkcijama gde se planira, donosi, razrađuje i primenjuje strategija/projekti.

bencSubjekti koji mogu biti benčmarkirani uključuju:

  • strategije,
  • operacije 
  • procese

Benčmarking omogućava preduzećima da uče na iskustvu drugih i ova metoda se smatra jednom od najpoštovanijih u svijetu, jer je mnogim svjetskim kompanijama pomogao da opstanu.

Zbog Vašeg što efikasnijeg, a samim tim i profitabilnijeg poslovanja, iz svega navedenog, kao neminovna potreba se nameće i angažovanje eksperta u sferi benchmarkinga. Naš licencirani ekspert za benchamrking Vam stoji na rspolaganju da vam svojom analizom poslovanja i savjetima stvori preduslove za postizanje veće efikasnosti u poslovanju vaše kompanije