Realizovani Projekti

Projekti smanjenja gubitaka na vodovodnom sistemu

U periodu od 1999. godine do danas učestvovali smo u realizaciji projekata na vodovodnim sistemima u Bosni i Hercegovini. Mjerenja, analize i istraživanja gubitaka, projekt menadžment i nadzor, te projektovanje, proveli smo u preko 20 komunalnih preduzeća, kao i više kompania koji su i danas naši klijenti.

Datum

Lokacija

Kompanija/Klijent

Opis

07/1999-08/1999Bosna i Hercegovina, Opština BanjalukaODKJP “VODOVOD” BanjalukaGeneralni projekat revitalizacije vodovodnog sistema i uspostavljanje normalnog snabdijevanja prve i druge visinske zone
10/2002-11/2002Bosna i Hercegovina, Opština RogaticaZavod za vodoprivredu d.o.o BijeljinaProjekat smanjenja gubitaka na vodovodnom sistemu i izrada hidrauličkog modela
04/2002-05/2002Bosna i Hercegovina, Opština ModričaInstitut za vodoprivredu d.o.o BijeljinaProjekat istraživanja i smanjenja gubitaka na vodovodnom sistemu i izrada hidrauličkog modela
08/2002-10/2002Bosna i Hercegovina, Opština VlasenicaZavod za vodoprivredu d.o.o BijeljinaProjekat revitalizacije vodovodnog sistema sa izvorišta Lišnja i uspostavljanje snabdijavanja svih visinskih zona
04/2004-11/2004Bosna i Hercegovina, Opština ZvornikZavod za vodoprivredu  d.o.oBijeljinaProjekat smanjenja gubitaka na vodovodnom sistemu Grada Zvornika
06/2007-10/2007Bosna i Hercegovina, Opština PrijedorInstitut za vodoprivredu d.o.o BijeljinaGeneralni projekat izrade hidrauličkog modela
04/2009-10/2009Bosna i Hercegovina, Opština TrebinjeZavod za vodoprivredu d.o.o BijeljinaIdejno rješenje rekonstrukcije i razvoja vodovoda u Trebinju sa hidrauličkim modelom
08/2010-11/2010Bosna i Hercegovina, Opština GlamočKP Vodovod GlamočProjekat rekonstrukcije vodovodnog sistema sa hidrauličkim proračunom snabdijavanja
09/2011-10/2011Bosna i Hercegovina, Opština Banja LukaZavod za vodoprivredu d.o.o BijeljinaProjekat sanacije vodovodnog sistema Subotica kao dijela banjalučkog vodovodnog sistema
06/2013-06/2013Bosna i Hercegovina, Opština TrebinjeZavod za vodoprivredu d.o.o BijeljinaElaborat – Istraživanje, praćenje i obrada podataka radi utvrđivanja ekološki prihvatlјivog protoka nizvodno od brane HET 2
08/2013-09/2013Bosna i Hercegovina,OpštinaGackoZavod za vodoprivredu d.o.o BijeljinaStudija Sjevernog obodnog kanala u funkciji na Termoelektrani Gacko
04/2014-11/2014Bosna i Hercegovina, Opština BilećaZavod za vodoprivredu d.o.o BijeljinaHidraulička studija Analiza vodnih bilansa i izrada matematičkog modela vodovodnog sistema Bileće
09/2016-09/2016Bosna i Hercegovina, Opština DobojZavod za vodoprivredu d.o.o BijeljinaIdejno rješenje dugoročnog snabdijevanja grada Doboja pitkom vodom, matematički model i hidraulički proračun
04/2016-06/2016Bosna i Hercegovina, Opština PrnjavorZavod za vodoprivredu d.o.o BijeljinaProjekat rekonstrukcije vodovodnog sistema sa hidrauličkim proračunom snabdijavanja
09/2017-09/2017Bosna i Hercegovina, Opština TeslićZavod za vodoprivredu d.o.o BijeljinaProjekat smanjenja gubitaka na vodovodnom sistemu Grada Teslić sa izradom DMA zona
04/2018-12/2018Bosna i Hercegovina, Opština GradiškaK.P Vodovod GradiškaUspostavljanje MWM systema mjerenja za daljinski nadzor
01/2018-12/2018Bosna i Hercegovina, Opština GradiškaZavod za vodoprivredu d.o.o BijeljinaProjekat smanjenja gubitaka na vodovodnom sistemu Grada Gradiška sa izradom DMA zona

Projekt menadžment i nadzor

Datum

Lokacija

Kompanija/Klijent

Opis

06/2006-09/2006

Bosna i Hercegovina,
Opština Gradiška

Agencija za lokalni razvoj Gradiška / Opština Gradiška

Izgradnja vodovodne mreže u dijelu naselja Rovine – izbjegličko naselje, ukupna dužina izvedenog vodovoda 3.593,91 m, profili cjevovoda Ø225 mm, Ø160 mm i Ø110 mm.
Vrijednost radova: 88.247,71 KM

08/2006-07/2007

Bosna i Hercegovina,
Opština Gradiška

Agencija za lokalni razvoj Gradiška / Opština Gradiška

Izgradnja vodovodne mreže u MZ Rovine, ukupna dužina izvedenog vodovoda 10.420,55 m, profili cjevovoda Ø160 mm i Ø110 mm.
Vrijednost radova: 526.232,62 KM

09/2010-06/2011.

Bosna i Hercegovina,
Opština Gradiška

Agencija za lokalni razvoj Gradiška / Opština Gradiška

Izgradnja vodovodne mreže u MZ Brezici Laminci, ukupna dužina izvedenog vodovoda 12.608,00 m, profili cjevovoda Ø200 mm, Ø160 mm i Ø110 mm.
Vrijednost radova: 424.561,74 KM

10/2009-12/2011.

Bosna i Hercegovina,
Opština Gradiška

Agencija za lokalni razvoj Gradiška / Opština Gradiška

Izgradnja vodovodne mreže u MZ Liskovac, ukupna dužina izvedenog vodovoda 8.859,00 m, profili cjevovoda Ø160 mm, Ø110 mm, Ø90 mm i Ø63 mm.
Vrijednost radova: 341.948,43 KM

02/2009-05/2009.

Bosna i Hercegovina,
Opština Banjaluka

HVAC design / MERKATOR

Izgradnja hidro faze (vodovodna mreža, fekalna kanlizacija, oborinska kanalizacija, kanalizacija za odvođenje zauljenih voda iz restorana i hidrantska mreža) prilikom opremanja tržnog centra Merkator u Banjaluci (Ugovor po prinicipu “ključ u ruke).
 Vrijednost radova i opreme: 431.849,22 KM

03/2011-11/2011.

Bosna i Hercegovina,
Opština Gradiška

Agencija za lokalni razvoj Gradiška/ Business garden Banjaluka

Uspostavljanje “Poslovnog vrta” Gradiška, sa rekonstrukcijom 250 m2 poslovnih prostora. 
 Vrijednost radova i opreme: 45.836,48 KM

09/2010-05/2011.

Bosna i Hercegovina,
Opština Gradiška

Agencija za lokalni razvoj Gradiška/
Opština Gradiška

Adaptacija Doma omladine u MZ Rogolji sa vanjskim uređenjem.
Vrijednost radova: 247.193,63  KM

09/2006-10/2008.

Bosna i Hercegovina,
Opština Gradiška

Agencija za lokalni razvoj Gradiška/ Opština Gradiška

Izgradnja kanalizacione mreže u nasljeu Orahova sa kućnim priključuma. Ukupna dužina kanalizacione mreže 14.000,00 metara i ukupna dužina prilljučaka 4.997,00 metara. Izgrađeni profili kanalizacije DN500 mm, DN400 mm i DN300 mm, a profile priključne mreže DN160 mm.
Vrijednost radova: 1.806.420,66  KM

09/2009-05/2011.

Bosna i Hercegovina,
Opština Gradiška

Agencija za lokalni razvoj Gradiška/ Opština Gradiška

Sanacija ulica u naselju Orahova. Izvršena je sanacija 8.893,00 matara saobraćjnica.
Vrijednost radova: 1.100.156,57  KM

05/2009-08/2009.

Bosna i Hercegovina,
Opština Gradiška

Agencija za lokalni razvoj Gradiška/ Opština Gradiška

Rekonstrukcija saobraćajnice u MZ Berek.
Vrijednost radova: 113.577,26   KM

09/2012-12/2016.

Bosna i Hercegovina,
Opština Gradiška

Agencija za lokalni razvoj Gradiška / Opština Gradiška

Opremanje građevinskog zemljišta u obuhvatu Agro-industriske zone Nova Topola, u sklopu izgradnje izvođeni su radovi na izgradnji saoraćajnica, rasvjete, atmosferske i fekalne kanalizacije, vodovodne mreže. Profili izgrađene vodovodne mreže su Ø225 mm, Ø160 mm i Ø110 mm, a kanalizacije DN300 mm, DN 400 mm, DN 500 mm, DN 800 mm i DN 1000 mm.
Vrijednost radova: 3.767.552,91  KM

01/2007-05/2007.

Bosna i Hercegovina,
Opština Laktaši

“BETON-INVEST” d.o.o. Banjaluka / Opština Laktaši

Vršenje stručnog nadzora uz glavnog inženjera firme „BETON – INVEST“ d.o.o. na izgradnji puta Klašnice – Slatina (praćenje i kontrola pri izvođenju radova, kontrola ugrađenih materijala sa prisustvom pri ispitivanju zbijenosti ugrađenih materijala u konstrukciju puta sa završnim ispitivanjem asfaltnog zastora)
Vrijednost radova: 1.758.134,35  KM

01/2007-05/2007.

Bosna i Hercegovina,
Opština Gradiška

“BETON-INVEST” d.o.o. Banjaluka / Opština Gradiška

Vršenje stručnog nadzora uz glavnog inženjera firme „BETON – INVEST „ d.o.o. na izgradnji Ulice 16. Krajiške brigade ( kod carinskog terminala), Ulice Kozarskih ustanika i dijela Vidovdanske ulice u Gradišci.
Vrijednost radova: 4.124.836,52  KM

06/2015-12/2015.

Bosna i Hercegovina, Opština Banjaluka

Vodovod a.d. Banjaluka/Vodovod a.d. Banjaluka

Sanacija kolektora i otkrivanje kanalizacionih šahtova u ulicama Palih boraca, Majevička, Duška Trifunovića, Novaka Pivaševića i Veseli Brijeg.
Vrijednost radova: 144.192,07 KM

08/2017-12/2017.

Bosna i Hercegovina, Opština Banjaluka

Vodovod a.d. Banjaluka

Priključenje na vodovodnu mrežu objekta laboratorije u naselju Novoselija.
Vrijednost radova: 4.053,63 KM

09/2018- u toku

Bosna i Hercegovina, Opština Banjaluka

Vodovod a.d. Banjaluka

Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Ø63mm na sistemu “Banjica” podsistem “Pavići-Vilusi”
Vrijednost radova: 335.008,06 KM

12/2018-12/2018.

Bosna i Hercegovina, Opština Banjaluka

Vodovod a.d. Banjaluka

Izvođenje radova na sistemu Banjica – rezervoar Vujanovac.
Vrijednost radova: 12.607,21 KM

01/2015-12/2017.

Bosna i Hercegovina, Opština Banjaluka

Vodovod a.d. Banjaluka

Izgradnja opšte laboratorije u Novoseliji.
Vrijednost radova: 1.001.996,91 KM

09/2017-12/2018.

Bosna i Hercegovina/ Republika Srpska

Udruženje “Vodovodi RS” i World Bank/ komunalna preduzeća u RS

Implementacija benčmarkinga pomoću DCM platforme.
Vrijednost projekta: 40.000,00 KM

06/2018-11/2018.

Bosna i Hercegovina,
Opština Gradiška

Opština Gradiška

Vršenje stručnog nadzora na izgradnji prečistača otpadnih voda u obihvatu Agro-industrijeske zone Nova Topola, kapaciteta ES800, sa mogućnošću proširenja do kapacieta 4800 ES.
Vrijednost radova: 665.819,08  KM

09/2018- u toku

Bosna i Hercegovina,
Opština Gradiška

URBIS CENTAR d.o.o. Banjaluka / Opština Gradiška

Adaptacija vodotornja sa upravljačkom zgradom, opreme, cjevovoda, fazonskih komada i armatura na vodoizvorištu Žeravica.
Vrijednost radova: 1.173.507,62  KM

09/2018- u toku

Bosna i Hercegovina,
Opština Gradiška

Tim za upravljanje projektom / Opština Gradiška

Projekat „Sakupljenje i prečišćavanje otpadnih voda opštine Gradiška“ koji se realizuje u saradnji sa KfW bankom i Švajcarskim državnim sekretarijatom za ekonomske poslove (SECO).
Vrijednost pripremnog dijela projekta: 1.500.000,00 KM
Vrijednost projekta: 28.000.000,00 KM

05/2017- u toku

Bosna i Hercegovina,
Opština Gradiška

Tim za upravljanje projektom/Opština Gradiška

WATSAN projekt se jednim dijelom realizuje na teritoriji Opštine Gradiška, te se realizuje putem EIB-ovog kredita. Kreditna sredstva se koriste za automatizaciju cijelog sistema vodosanbdijavanja opštine Gradiška.
Vrijednost projekta: 1.250.000.000,00 KM

Projektovanje

Datum

Lokacija

Kompanija/Klijent

Opis

06/2006-09/2006.

Bosna i Hercegovina,
Opština Gradiška

“BETON-INVEST” d.o.o. / Opština Gradiška

Projektovanje oborinske kanalizacije, Ulica Petra Pecije prema Gredi

01/2007-02/2007.

Bosna i Hercegovina,
Opština Gradiška

“STOMA-INŽENJERING” d.o.o. Gradiška / Opština Gradiška

Projektovanje glavnog projekta „Vodovod Jablanica“

03/2007-04/2007.

Bosna i Hercegovina,
Opština Kozarska Dubica

“STOMA-INŽENJERING” d.o.o. Gradiška / Opština Kozarska Dubica

Projektovanje glavnog projekta „Vodovod Bijakovci“

03/2009-04/2009.

Bosna i Hercegovina,
Opština Gradiška

“STOMA-INŽENJERING” d.o.o. Gradiška / Opština Gradiška

Revizija glavnog projekta „Vodovod Liskovac“

04/2007-09/2008.

Bosna i Hercegovina,
Opština Gradiška

“PROJEKT” a.d. Banjaluka / Opština Gradiška, Agencija za lokalni razvoj Gradiška

Projektovanje glavnog projeka „Fekalna kanalizacija u naselju Haluga i Soko, MZ Orahova“

01/2011-06/2011.

Bosna i Hercegovina,
Opština Gradiška

“BETON-INVEST” d.o.o. Banjaluka / Opština Gradiška, Agencija za lokalni razvoj Gradiška

Revizija glavnog projekata za izgradnju infrastrukture Agro-industrijske zone u Novoj Topoli.

02/2015-04/2015.

Bosna i Hercegovina,
Opština Banjaluka

Vodovod a.d. Banjaluka

Projektovanje sekundarnih cjevovoda na području naselja Kuljani, Banjaluka.

12/2015.

Bosna i Hercegovina,
Opština Banjaluka

Vodovod a.d. Banjaluka

Glavni projekat sanacije hidrotunela “Koprivnjak”

06/2017-12/2017.

Bosna i Hercegovina, Opština Banjaluka

Vodovod a.d. Banjaluka

Izrada idejnog rješenja „Zoniranja vodovodne mreže Vodovod-a a.d. Banjaluka“

Aktivni nadzor curenja vode

Datum

Lokacija

Kompanija/Klijent

Opis

06/2016-09/2016

Bosna i Hercegovina, 
Opština Banjaluka

Vodovod a.d. Banjaluka

Formiranje stalnih mjernih mjesta – Zona Prijakovci (zoniranje, mjerenja i zgradnje mjernih mjesta, montaža oprema i analize dobijenih rezultata).

03/2016-12/2016

Bosna i Hercegovina,
Opština Banjaluka

Vodovod a.d. Banjaluka

Formiranje podzona mjerenja i stalnih mjernih mjesta – zona Subotica i Lauš (zoniranje, mjerenja i zgradnje mjernih mjesta, montaža oprema i analize dobijenih rezultata).

08/2016-08/2017

Bosna i Hercegovina,
Opština Banjaluka

Vodovod a.d. Banjaluka

Projekat “Formiranje centra za monitoring i smanjenje gubitaka Vodovod-a a.d. Banjaluka”. Projekt finasirali IAWD i Vodovod a.d. Banjaluka, ukupan budžet: 258.898,67 KM

03/2013-11/2014

Bosna i Hercegovina,
Opština Banjaluka

Vodovod a.d. Banjaluka

Zona Sjever, 1045,4 m3/dan umanjena količina vode u zonu poslije radova na aktivnoj kontroli curenja

03/2015-07/2015

Bosna i Hercegovina,
Opština Banjaluka

Vodovod a.d. Banjaluka

Zona Bulevar Zona A, 505,4 m3/dan umanjena količina vode u zonu poslije radova na aktivnoj kontroli curenja

07/2015-11/2015

Bosna i Hercegovina,
Opština Banjaluka

Vodovod a.d. Banjaluka

Zona Trn, 414,7 m3/dan umanjena količina vode u zonu poslije radova na aktivnoj kontroli curenja

03/2017-17/2017

Bosna i Hercegovina,
Opština Banjaluka

Vodovod a.d. Banjaluka

Zona Branka Popovića, 202,1 m3/dan umanjena količina vode u zonu poslije radova na aktivnoj kontroli curenja

07/2017-11/2017

Bosna i Hercegovina,
Opština Banjaluka

Vodovod a.d. Banjaluka

Zona Jovana Raškovića, 267,8 m3/dan umanjena količina vode u zonu poslije radova na aktivnoj kontroli curenja

03/2018-07/2018

Bosna i Hercegovina,
Opština Banjaluka

Vodovod a.d. Banjaluka

Zona Bose Živković, 552,9 m3/dan umanjena količina vode u zonu poslije radova na aktivnoj kontroli curenja

07/2018-09/2018

Bosna i Hercegovina,
Opština Banjaluka

Vodovod a.d. Banjaluka

Zona Srpski Milanovac 648 m3/dan umanjena količina vode u zonu poslije radova na aktivnoj kontroli curenja

09/2018-12/2018

Bosna i Hercegovina,
Opština Banjaluka

Vodovod a.d. Banjaluka

Zona Starčevica II, 734,4 m3/dan umanjena količina vode u zonu poslije radova na aktivnoj kontroli curenja.

01/2018-12/2018

Bosna i Hercegovina,
Opština Gradiška

Vodovod a.d. Gradiška

Vodovodni system Gradiška, 650 000 m3/godišnje umanjena količina vode poslije radova na aktivnoj kontroli curenja.

Projekti zonskog mjerenja i istraživanja gubitaka

Datum

Lokacija

Kompanija/Klijent

Opis

08/1999- 09/1999

Opština

Banjaluka

RODECO CONSULTING GmbH

Pilot zona – Bunarski sistem 400mm i Kočićev vijenac

06/2000- 07/2000

Opština

Novi Grad

FRISSA CONSULTING 

Swiss

Pilot zona – Zona Centar, mjerenje, analiza i lociranje kvarova

08/2001- 09/2001

Opština

Novi Grad

FRISSA CONSULTING 

Swiss

Pilot zona – II visinska zona snabdijavnja sa rezervoara – mjerenje i lociranje kvarova u zoni

04/2003-05/2003

Opština

Kostajnica

FRISSA CONSULTING

Swiss

Pilot zona – Zona Centar, mjerenje, analiza i lociranje kvarova

09/2005-09/2005

Opština

Banja Luka

STYRIAN AQUA SERVICE
Graz

Pilot zona – Skendera Kulenovića Zona A. Zonsko mjerenje i istraživanje gubitaka na mreži

Naši klijenti