Quantum GIS

Quantum GIS

Quantum GIS je softversko rješenje za formiranje različitih baza podataka, a koje se posebno može iskoristiti u komunalnim preduzećima i lokalnim zajednicama.

Qgis je slobodan softver, korisnička aplikacija koja služi za pregled, uređivanje i analizu geopodataka.

Podržava import podataka iz raznih drugih softvera i formata, kao što su Excel, Access, AutoCad, Grass i slično.

Svaki objekat u prostoru može da bude prikazan vizuelno na karti na način koji krajnji korisnik odabere.

QGIS stvara virtuelni model stvarnog prostora, na način da omogućava uvoz rastera bilo kog porijekla, te uz georeferenciranje datog rastera, kreira model koji odgovara stvarnoj prostornoj situaciji.

Tipovi rasterskih podloga koje su pogodne za rad su ortofoto snimci, satelitski snimci, katastarske podloge, Google Maps,Open StreetMap ili bilo koja podloga sa poznatim koordinatama.

Qgis može da predstavlja dobru osnovu i za AssetMenagement (upravljanje imovinom), jer uz prostorni prikaz objekta, mogu se formirati i baze podataka koje sadrže sve podatke koji su relevantni za dati objekat (cjevovodi, materijali, profili, starost, informacije o šahtovima, objektima i ostalim atributima).
Vektorski slojevi su u vidu tačaka, linija ili poligona. Pruža mogućnost istovremenog prikaza više vektorskih slojeva, združivanje istih prema lokaciji, osobinama, vrijednostima

Pošto je to program za obradu prostornih podataka, isti ima integrisanu atributivnu tabelu koja se ponaša kao baza podataka, u kojoj se čuvaju svi relevantni podaci, te omogućava filtriranje podataka prema potrebama korisnika

Tabela atribut

Bitno je napomenuti da QGIS daje mogućnost povezivanja baza podataka i njihovu međusobnu analizu.

To je naročito bitna informacija za npr. vodovodna preduzeća, jer se u navedenom softveru mogu povezati dve najznačajnije baze podataka za poslovanje jednog preduzeća, a to su tehničke baza podataka (TIS) i poslovna baza podataka (PIS), što znači da se mogu povezati korisnici usluge i mreža.

Na taj način daje se mogućnost da se tačno svaki korisnik locira u prostoru, te da se dobija i niz podataka o potrošnji samih korisnika što otvara mogućnost dodatnih analiza i izvještaja koji se mogu koristiti u svakodnevnom radu preduzeća

Korisnici

Qgis koristi veliki broj programskih dodataka i algoritama koji postupkom automatizacije vrše razne operacije, kao što su, računanje dužina, površina, izrade statističkih podataka i slično

Proracun duzina

Objekti vodovodne mreže

Vodovodne cijevi, šahtovi, rezervoari i pumpne stanice imaju veliki broj osobina kojima QGIS sa lakoćom upravlja.

Putem definisanih tabela i jasno određenih informacija u istim omogućava se preglednost te efikasna analiza svih bitnih podataka za navedene objekte.

Atributi unos

Objekti kanalizacione mreže

QGIS uspješno upravlja i objektima kanalizacione mreže, kao što su reviziona okna, kolektori i prepumpne stanice.

Putem definisanih tabela i jasno određenih informacija u istim omogućava se preglednost te efikasna analiza svih bitnih podataka za navedene objekte

Interfejs cctv

U konfiguraciji QGIS-a je moguće podesiti automatizovano pristupanje drugim programima kroz sami interfejs QGIS-a, pa tako nam daje brzi pristup snimcima CCTV inspekcije odgovarajućih kanalizacionih cijevi, ili crtežu podužnog profila u  AutoCAD-u.

CCTV inspection

Dodatne mogućnosti QGIS-a

QGIS je jako koristan i kao alat za planiranje budućih cjevovoda ili objekata.

Nakon ucrtavanja virtuelne buduće trase, omogućava jednostavno preračunavanje dužina, dubina, cijena i slično

QGIS je alat, koji uz određeno znanje mnogostruko vraća korisniku.

Jako korisna opcija je i izrada tematskih karti, za direktnu štampu, ili izvoz u pdf format, JPG ili neki od mnogih drugih.

WEB karta

Važno je napomenuti jednu bitnu mogućnost QGIS-a, a to je kreiranje web prikaza projekta. Pomoću QGIS-a se željeni projekt podigne na web platformu, sa svim odabranim karakteristikama projekta, tako da je dostupan i korisnicima koji nemaju instaliranu QGIS aplikaciju na svom računaru, ili u radu na terenu. Web karti je moguće pristupiti preko bilo kojeg uređaja koji ima internet konekciju i operativni sistem, putem Googla, Android telefona, tableta i sličnih uređaja.

Web karta QGIS

Web karta omogućava korištenje lokacije uređaja preko kojeg se pristupa, pa time u radu na terenu olakšava lociranje traženih objekata.

Web prikaz kreira PostGis Bazu koja omogućava pregled atributa objekta jednostavnim klikom ili dodirom na ekranu.

Kao i osnovna aplikacija, omogućava odabir layera koji će biti prikazani.

Koordinate QGIS

Omogućava mjerenja na karti, koordinata, dužine, površine.

Usluge Quantum GIS-a

Iz svega navedenog, Quantum GIS, pored toga što je besplatan, nudi skoro iste mogućnosti slične drugim plaćenim programima. S obzirom na sveopštu ekonomsku krizu, a kojom su pogođena i vodovodna komunalna preduzeća, ovaj program se može uz kvalitetnu pripremu i obuku veoma uspješno implementirati pod veoma povoljnim financijskim uslovima.

Ukoliko ste prepoznali prednosti i želite kvalitetno primjeniti ovaj program u svom preduzeću, stručni saradnici NMAqua Vam mogu, uvažavajući vaše potrebe, ponuditi usluge:

  • korisnička obuka za rad u Quantum GIS softveru,
  • formiranje baza podataka
  • održavanje baza podataka u Quantum GIS softveru