MJERENJA

MJERENJE NA VODOVODNIM SISTEMIMA

Ako postoji značajan procenat gubitaka na sistemu u smislu neprihodovane vode koju čini nekoliko aspekata, oni su pokretač svih ostalih financijskih gubitaka. Gubitak znači potrebu povećane proizvodnje vode, koja potencira veću količinu utrošene električne energije, veće troškove održavanja, povećane troškove u procesu prečišćavanja odnosno proizvodnje pitke vode.

U sveobuhvatnoj analizi osnovna i polazna stvar je kao što je svojevremeno rekao i Leonardo da Vinci „Prije bilo kakvog posla, prvo izvrši mjerenje“. Da bi se uopšte realno moglo sagledati stanje na jednom vodovodnom sistemu potrebno je pored broja potrošača, poznavati i osnovne parametre vodosnabdijevanja, količinu isporučene vode, kao i minimalne i maksimalne pritiske u svim visinskim zonama snabdijevanja.

Pored konsultatntskih usluga koji obuhvataju analizu stanja, izradu planova za smanjenje gubitaka, zoniranje mreže, naš tim vam stoji na raspolaganju za sveobuhvatna mjerenja na vašim vodovodnim sistemima. Sa opremom renomiranih proizvođača koji garantuju tačnost u mjerenju, po potrebi i obimu možemo vršiti:

  • Mjerenje protoka vode na cjevovodima i instalacijama
  • Mjerenje pritiska na cjevovodima i priključcima
  • Mjerenje šumova na cjevovodima
  • Trasiranje metalnih i nemetalnih cijevi i instalacija

MJERENJE PROTOKA

CMC Eletronics

Mjerenje protoka, pored već postojećih mjernih mjesta, možemo vršiti i na privremenim mjernim mjestima koja se odrede u svrhu sveobuhvatnijeg mjerenja, odnosno mjerenja DMA zona i njihovih podzona. Mjerenja se dakako mogu izvršiti i u pumpnim postrojenjima i rezervoarskim prostorima, uz određene uslove koje je potrebno zadovoljiti kako bi tačnost mjerenja bila što preciznija, odnosno u granici dozvoljene tolerancije.

MJERENJE PRITISKA

Sa digitalnim mjeračima vršimo mjerenje pritiska kako na podzemnim tako i na nadzemnim hidrantima na cjevovodima, kao i na vodovodnim instalacijama različitih profila. Raspon mjerenja pritiska se kreće od 0,00 bar pa do 30,00 bar-a.

Sva navedena mjerenja je moguće izvršiti u raznim intervalima mjerenja od 1 sec pa do 1 h, sve po zahtjevima klijenata odnosno potreba projekta. Memorijski kapaciteti mjernih instrumenata su veliki i zadovoljavaju potrebe skladištenja izmjerenih podataka u kontinuitetu do mjesec dana mjerenja sa minimalnim intervalom od 1 sec.

Mjerenje pritiska u trajanju 24 sata na bilo kojoj lokaciji, sa izradom ovjerenog Elaborata mjerenja, vršimo kao uslugu svim konsultantskim i projektantskim biroima. Izrada Elaborata koji sadržava skicu položaja mjernog mjesta logera pritiska, kao i dijagram 24-satnog mjerenja pritiska i tabelu prosjeka vrijednosti pritiska se vrši za potrebe za potrebe dobijanja urbanističko-tehničkih uslova kod izgradnje stambeno-poslovnih objekata, odnosno za proračun sistema protivpožarnih prskalica (Fire sprinkler system).

MJERENJE ŠUMOVA

Mjerenja šumova na cjevovodima i instalacijama se vrši u svrhu dobijanja jasnije slike stanja vodovodne mreže gdje su instalirani mjerači. Dakle osnova ovih mjerenja je da se na veoma brz i efikasan način sagleda stanje i odrede potencijalna mjesta kvarova na osnovu snimljenih šumova.

Za sva izvršena mjerenja vrši se izrada dijagrama, tabelarni pregled ili software-ski prikaz dobijenih rezultata. Po potrebi, odnosno prema ugovorenim obavezama na osnovu Projekta, vrši se i detaljnija analiza rezultata mjerenja i na osnovu nje se određuju sledeći koraci u smislu pregleda i kontrole mreže, te istraživanja gubitaka na vodovodnom sistemu.

tim