AquaWEB software

Poštovani,

Kako se u poslednje vrijeme u komunalnim preduzećima, usljed sve veće ekonomske krize, sve više pažnja posvećuje racionalizaciji troškova poslovanja, svakodnevni nadzor vodovodne mreže i mjerenja su osnova za njeno sprovođenje.

S obzirom da eksperti Tima Nmaqua već tri decenije, uspješno učestvuju u mnogim projektima mjerenja, analize i istraživanja gubitaka na vodovodnim

sistemima, javila se potreba da se u tim poslovima stvori pretpostavka za lakše, brže i efikasnije ostvarivanje značajnih rezultata.

Iz te potrebe, kao i značajnog dugogodišnjeg iskustva nastala je ideja da se uradi projekat programa za izvještavanje, analizu i monitoring na vodovodnoj mreži.

 

Balkan MapPlanet pipeProblem količina raspoložive vode za piće postaje sve izražajniji u cijelom svijetu. Iz tog razloga sve se više vodi računa o uštedama i sprečavanju nepotrebne ditribucije i potrošnje. Sa druge strane vodovodna preduzeća koja isporučju vodu za piće, često se susreću sa značajnim količinama neprihodovane vode, tj. gubicima koji se javljaju zbog čestih pojava kvarova na mreži i objektima, te nekontrolisanog isticanja vode, ali i zbog krađa i zloupotreba od strane korisnika.

Neprihodovana voda u gotovo svim zemljama Balkana iznosi oko 50 procenata. Imajući u vidu da održavanje, te hitne i sistematske rekonstrukcije vodovodne mreže iziskuju ulaganje znatnih sredstava, koja je praktično nemoguće obezbjediti iz trenutne cijene vode, teško je postići znatne rezultate na smanjenju gubitaka, tj. neprihodovane vode.

Rješenje za navedeni problem je uspostavljanje stalnog nadzora nad vodovodnom mrežom, te pravovremeno i brzo reagovanje čim se javi određeno nekontrolisano isticanje vode.

Iz te potrebe, kao i značajnog dugogodišnjeg iskustva nastala je ideja da se uradi projekat programa za izvještavanje, analizu i monitoring na vodovodnoj mreži.

Program koji su idejno i funkcionalno osmislili eksperti Tima Nmaqua Banja Luka je i realizovan od strane ICTS d.o.o. Beograd koji su napravili software i koji će raditi na razvoju aplikacije.

AquaWeb program

Dakle pred vama je novi AquaWEB program koji će, nadamo se, svoju primjenu naći u mnogim preduzećima koji se bave vodosnabdijevanjem i koji žele svoj sistem staviti pod efikasan nadzor.

 

AquaWEB je WEB bazirano programsko rješenje koje omogućava jednostavan nadzor nad vodovodnom mrežom, te na osnovu parametara pritiska i protoka koji se mjere na mreži i objektima, omogućava dnevno, mjesečno i godišnje praćenje trendova navedenih parametara.

AquaWeb monitoring

Automatski vrši analizu podataka prikupljenih sa mjerača i preko indikatora gubitaka, koji su preporučeni od strane IWA (International Water Association), prati se stanje tehničkih gubitaka u pojedinim zonama ili na cijeloj vodovodnoj mreži u zavisnoti od podataka kojim raspolaže vodovodno preduzeće.

Sensor

MOGUĆNOSTI AQUAWEB PROGRAMA

  • Integracija postojeće tehničke baze mreže i objekata u program
  • Formiranje tehničke baze mreže i objekata, ako ista nije formirana
  • Omogućava vizuelni pregled mreže i objekata
  • Povezivanje na sve vrste mjerača pritiska i protoka kojim raspolaže korisnik
  • Analize mjerenja
  • Praćenje indikatora gubitaka
  • Formiranje baze stalnih i povremenih mjerenja
  • Potpuno konfigurabilna platforma, prema potrebama različitih vodovodnih preduzeća

> WEB izvještavanje


> Vizuelizacija mjerenja

> Alarmi

> Real time statistika i monitoring direktno iz 

   baze SCADA sistema 

> Kreiranje izvještaja po zahtjevu korisnika

> Dostupan na više jezika

> Instalacija na lokalnim serverima ili korišćenje

   iz Cloud-a.

PAKETI AQUAWEB PROGRAMA

USLUGE/PAKETI SaaS <> Software-as Service PaaS <> Platform-as-a-Service On Premise <> Trajna_licenca
Import šeme mreže sa DMA zonama (SHAPE fajl) + + +
Import podataka prethodnih 12 mjeseci + + +
Korisničkih naloga za pritstup 5 10 Neograničeno
Mjesečni izvještaji + + +
Dnevni izvještaji + + +
Periodični izvještaji + + +
Inicijalno podešavanje i priprema + + +
Server u Cloud-u + Server korisnika Server korisnika
Održavanje platforme + + OPCIJA – Prva godina uključena Svaka naredna 20% vrijednosti SW
Privremena mjerna mjesta + + +
Inicijalno mjernih mjesta 10

AQUAWEB VIDEO GALERIJA